Proč se do pohonných hmot přidávaly biosložky? Jak vznikají a jaký je jejich skutečný význam?

Přidat na Seznam.cz

Na rozdíl od fosilních paliv jsou biopaliva vyrobena člověkem. Biopaliva se vyrábějí z obnovitelných rostlinných zdrojů, často označovaných jako biomasa. Protože jsou biopaliva klasifikována jako obnovitelná, mohou přispět ke snížení emisí CO2 a dalších škodlivých emisí z vozidel se spalovacími motory, píše server Britannica.

Veškerý benzín a nafta prodávané v naší zemi musí obsahovat určitý podíl biopaliv, aby pomohly splnit širší emisní cíle. Biopaliva jsou tedy možná běžnější, než jste si původně mysleli.

Současné složení konvenčního bezolovnatého benzinu je označeno jako E10. Tento kód označuje, že palivo obsahuje až 10 % bioetanolu. Některá prémiová paliva se stále vyrábějí podle staršího složení známého jako E5, které označuje, že je v nich použito až pět procent biopaliva. Jedná se především o 98 a 100 oktanový benzín. Motorová nafta přitom obsahuje až sedm procent bionafty. Proto se na stojanech čerpacích stanic objevuje označení nafty B7.

Co jsou biopaliva a jak se vyrábějí?

Biopaliva se vyrábějí z obnovitelných zdrojů uhlíku. Máme na mysli rostliny, stromy, trávu nebo zemědělský odpad. Při spalování biopaliv vzniká mnohem méně oxidu siřičitého, ozonu a oxidu uhelnatého. Přestože se při jejich spalování stále uvolňuje do atmosféry oxid uhličitý, někteří lidé jeho množství zpochybňují. Biopaliva však mohou plně nahradit paliva, jako je ropa, propan, uhlí a plyn.

V automobilech se používají dva druhy biopaliv – bioetanol a bionafta. Bioetanol se vyrábí rozkladem buněk živých organismů na cukry, které se následně fermentují za vzniku etanolu (druh alkoholu). Lze jej také vyrobit extrakcí škrobu z rostlin, jako je kukuřice a pšenice, z nichž lze následně vyrobit i cukr.

Bionafta se vyrábí kombinací rostlinného oleje nebo živočišného tuku s alkoholem. Mezi dobré zdroje patří řepka, sója, kokos, řasy, palmový olej a další. Bioetanol i bionafta obsahují méně energie na litr než čistý benzin nebo nafta, ale jejich smíchání zlepšuje výkon spalování a snižuje emise škodlivých plynů, jako je oxid uhelnatý a oxid siřičitý.

Má používání biopaliv nějaké nevýhody?

Přestože používání biopaliv má zjevné výhody, má i některé nevýhody. Především při jejich spalování stále vzniká CO2. To vede k většímu množství skleníkových plynů v atmosféře. To je do jisté míry kompenzováno skutečností, že rostliny používané k výrobě paliva při svém růstu především absorbují CO2. I když je sporné, do jaké míry.

Existují však tvrzení, že dodatečná energie, která se spotřebuje na výrobu biomasy (například na zorání polí a rozmetání hnojiv), znamená, že produkuje více CO2 než fosilní paliva. Stejná kontroverze jako v případě elektromobility a cesty od výroby elektřiny k bateriím samotných automobilů.

Je třeba vzít v úvahu i ohrožení produkce potravin. Každý m2 půdy, který se využívá k výrobě biopaliv, je půda, jíž nelze využít k pěstování plodin. Nevyužívá se proto k obživě obyvatel. Další nevýhodou se zdá být dopad na životní prostředí, když jsou lesy káceny za účelem vytvoření zemědělské půdy, která může být použita k pěstování rostlin pro palivo.

Mají biopaliva budoucnost?

Zdá se nepravděpodobné, že by se biopaliva někdy stala přímou náhradou benzinu a nafty. To však neznamená, že v nadcházejících letech nebudou hrát žádnou roli. Do roku 2050 chce být většina Evropy zcela uhlíkově neutrální a hybridní a elektrické automobily budou klíčem k eliminaci výfukových emisí na našich silnicích. Biopaliva by přitom mohla pomoci snížit naši uhlíkovou stopu.

Slibnější cestou než biopaliva by mohla být syntetická paliva nebo pohonné hmoty. Benzín a nafta jsou známé jako „uhlovodíky“, protože se skládají z atomů vodíku a uhlíku a pocházejí z ropy. Naproti tomu eFuels získávají vodík z vody a uhlík ze vzduchu a spojují je do struktury podobné benzínu a naftě.

Syntetická paliva lze vyrábět z obnovitelných zdrojů energie a uhlík zachycený při jejich výrobě může kompenzovat emise CO2 vznikající při jejich spalování. Předpokládá se, že eFuels by mohly mít potenciál jako způsob skladování energie vyrobené z obnovitelných zdrojů v době nízké poptávky.

Zdroj: britannica.com